Nyus i kam long MP mo Pati
Parliament of the Republic of Vanuatu

FANDRESING blong GJP long Sande

Olgeta –

Bae i gat wan fandresing blong GJP long Sande long Galaxy Nakamal stat long 4pm kasem 8pm olsem.
Bae i gat kava, kakae mo Tusker.
I gat tu T-shirts blong GJP mo blong MP Ralph on sale tu.
PLIS KAM SAPOTEM PATI BLONG YUMI.
Ta, Ralph

Leave a Reply

Your email address will not be published.